Všeobecné obchodní podmínky týkající se zkoušek DELF-DALF

Zápis

Je třeba vyplnit online přihlašovací formulář, který stvrzuje Váš závazný zájem o účast na zkoušce DELF-DALF. Vaše registrace bude potvrzena po zaplacení poplatku za zkoušku (osobně v kanceláří Alliance Française nebo bankovním převodem).
Před nebo po termínu oficiálního termínu pro zápis nebudou přijímány žádné přihlášky. Pokud se uchazeč již dříve zúčastnil některé z těchto zkoušek, doporučujeme, aby se přihlásil pod stejným kódem uchazeče, který mu byl přidělen dříve. Tento dvanáctimístný kód najdete na diplomu vlevo dole nebo na pozvánce ke zkoušce.

Storno přihlášky a vrácení poplatku za zkoušku

Přihláška ke zkoušce může být zrušena před ukončením zápisu, nebo bezplatně jednou odložena na další termín. Po oficiálním termínu ukončení zápisu nemá přihlášený právo na vrácení uhrazeného poplatku ani na odklad zkoušky s výjimkou zvláštních případů, jako jsou zdravotní důvody (potvrzené lékařem), služební cesta nebo vyšší moc. V takovém případě je třeba, aby uchazeč kontaktoval e-mailem na af@afpardubice.com Francouzskou alianci v Pardubicích, vysvětlil situaci a předložil důkaz (potvrzení lékaře, zaměstnavatele apod.).
Na vrácení peněz se vztahuje administrativní poplatek ve výši 250 Kč, který se automaticky odečte od vrácené částky.

Zkoušky

Dané termíny a časy zkoušek nelze na žádost uchazeče za žádných okolností měnit.
Pozvánka ke zkoušce:
Po potvrzení registrace obdrží uchazeč e-mailem pozvánku ke zkoušce (písemné a ústní testy). Pokud uchazeč neobdrží tyto informace do 7 dnů před termínem zkoušky, měl by kontaktovat Francouzskou alianci e-mailem af@afpardubice.com nebo telefonicky +420 466 501 457.

Kontrola údajů

Uchazeč si musí pečlivě prostudovat údaje uvedené na pozvánce a věnovat zvláštní pozornost pravopisu svého jména a data narození. V případě zjištění chyb je třeba je nahlásit e-mailem ihned po obdržení pozvánky, aby mohly být opraveny.
V případě, že váš diplom obsahuje chybné údaje, Alliance Française za tuto skutečnost nenese odpovědnost. Za opětovné vydání diplomu je třeba uhradit poplatek 290 Kč.

Kontrola totožnosti, absence a zpoždění u zkoušky

Uchazeč musí u zkoušky předložit úřední doklad totožnosti, tj. občanský průkaz nebo cestovní pas. Je třeba předložit originál dokladu totožnosti (žádné fotokopie nebo skeny), jinak nebude uchazeči umožněn vstup do místnosti ani hodnocení.
Kandidátům není dovoleno vstupovat do zkušební místnosti po začátku zkoušky. Pokud se uchazeč nezúčastní jednoho nebo více části zkoušek, nebude mu umožněno je přeložit na pozdější termín. Bude se muset znovu přihlásit na další termín, uhradit příslušný poplatek a znovu absolvovat všechny čtyři části zkoušky.

Průběh jednotlivých částí zkoušky

V den zkoušky si uchazeč může přinést tyto materiály: tužku, modré nebo černé pero a korektor. Půjčování materiálů během zkoušky není povoleno.
Písemná část zkoušky musí být provedena modrým nebo černým perem/ propiskou. Odpovědi psané obyčejnou tužkou nebudou brány v úvahu.
Na začátku testu jsou všem uchazečům rozdány listy na případné poznámky. Na tyto listy není dovoleno psát před zahájením testu.
Složka písemné zkoušky musí zůstat anonymní. Kandidáti by ve cvičeních neměli používat žádné identifikační údaje.
Použití jednojazyčného slovníku je povoleno pouze pro ústní část zkoušky DALF C1 a pro všechny části zkoušky DALF C2.

Jakýkoli pokus o podvod během zkoušky je závažným přestupkem. Pokud osoby dohlížející na průběh zkoušek zjistí jakýkoli podvod, podají o tom zprávu organizaci France Education International a viníka okamžitě vyloučí ze zkušební místnosti. Sankce mohou sahat od prostého zrušení zkoušky až po zákaz skládání zkoušek DELF-DALF až na 5 let.

Výsledky zkoušky

Výsledky zkoušek DELF / DALF si můžete anonymně prohlédnout na našich webových stránkách v termínu od 3 až do 6 týdnů po posledním dni zkoušky.
O zveřejnění výsledků budete informováni e-mailem. Je důležité, abyste si uchovali pozvánku ke zkoušce, protože je na ní uvedeno číslo kandidáta, které je nezbytné k identifikaci ve výsledkové listině.

Po zveřejnění výsledků může být vydáno dočasné osvědčení o dosažených výsledcích. V takovém případě nás prosím kontaktujte e-mailem na adrese af@afpardubice.com.

Diplomy vydávané Francouzským ministerstvem školství jsou k dispozici v termínu od 4 do 6 měsíců po posledním dni zkoušek a lze si je vyzvednout ve zkušebním centru. Jakmile budou k dispozici, budete o tom informováni e-mailem. Pokud si uchazeč přeje obdržet diplom poštou, měl by zaslat písemnou žádost na adresu af@afpardubice.com. Náklady na poštovní doručení hradí adresát.

Nahlédnutí do písemného testu

Do písemného testu lze nahlédnout pouze v případě, že uchazeč u zkoušky neuspěl. Uchazeč musí písemně požádat zkušební centrum o schůzku do 7 dnů od zveřejnění výsledků. Kandidát je jedinou osobou, která může nahlížet do svých písemností pod dohledem zaměstnance zkušebního centra. Nezletilé osoby může doprovázet zákonný zástupce. Svůj test si může uchazeč pouze prohlédnout. Žádná diskuze ohledně testu se zaměstnancem zkušebního centra není možná.

Žádosti o zvláštní opatření

Osoby, které potřebují zvláštní služby nebo úpravy z důvodu trvalého zdravotního postižení, mohou využít zvláštních opatření, která jim umožní účastnit se zkoušek za vhodných podmínek.
Jakoukoli situaci, která vyžaduje zvláštní opatření, musí uchazeč oznámit před přihlášením ke zkoušce a doložit ji lékařským dokladem, v němž uvede povahu postižení a případné nezbytné úpravy.