Apprendre le français

Conditions générales de vente

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
Všeobecné obchodní podmínky pro kurzy

Základní ustanovení

Alliance Française de Pardubice, zapsaný spolek se sídlem : Pernštýnské nám. čp. 54, 53002 Pardubice IČO : 68209410, údaj o zápisu do obchodního rejstříku nebo jiné evidence, vč. sp.zn. : reg. č.j. V8/1-1/36496/98R min. vnitra ze dne 22. 6. 1998 (dále jen „Spolek“), poskytuje služby spojené se vzděláváním v oblasti cizích jazyků. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vztah mezi Spolkem a účastníkem kurzu pro veřejnost, kdy se za účastníka kurzu považuje konkrétní fyzická osoba navštěvující příslušný kurz (dále jen „účastník kurzu“).

Smluvní vztah

Smluvní vztah mezi Spolkem a účastníkem kurzu vzniká na základě vyplněného registračního formuláře na kurz prostřednictvím webových stránek školy www.francouzstina-pardubice.cz, osobně v kanceláři Spolku, nebo na základě individuální smlouvy mezi Spolkem a účastníkem kurzu, a po potvrzení Spolkem. Odesláním registračního formuláře, nebo podpisem smlouvy účastník kurzu potvrzuje, že jím uvedené údaje jsou pravdivé a že tyto údaje poskytl dobrovolně.

Předmět plnění

Předmětem plnění je výuka specifikovaná v registračním formuláři, nebo v individuální smlouvě v počtu výukových jednotek a v uvedeném rozvrhu příslušného kurzu.

Výuka skupinových kurzů se koná ve skupinách v minimálním počtu 3 účastníků, maximálním 9 účastníků.

Jedna výuková jednotka trvá 60 minut nebo 90 minut (vždy specificky upřesněno pro konkrétní kurz).

Kurzy se konají prezenční (docházkovou) formou v sídle školy nebo distanční formou (online), a to zejména v případě, nastanou-li takové okolnosti neumožňující konat výuku prezenční formou.

Výuka neprobíhá o státních svátcích.

Učebnice nejsou zahrnuty do ceny kurzu a účastník kurzu je hradí samostatně.

Spolek může rozhodnout o změnách v rozvrhu kurzů s ohledem na zájem většiny účastníků kurzů a po dohodě s lektorem příslušného kurzu. Spolek informuje účastníka kurzu o případných změnách na jím zadané kontaktní údaje. Spolek nenese odpovědnost za nesprávně uvedené kontaktní údaje poskytnuté účastníkem kurzu.

Prokázání úrovně znalostí

Pro zájemce o kurzy organizuje Spolek zdarma jazykový audit, který tvoří gramatický test a pohovor. Jazykový audit nekonají zájemci o kurz v úrovni úplný začátečník a dále zájemci, kteří pokračují do navazujícího kurzu nebo kteří navštěvovali v uplynulých 6 měsících některý z kurzů pořádaných Spolkem, jejichž účast v kurzu byla alespoň 70 %. Ve výjimečných a odůvodněných případech může Spolek rozhodnout o nekonání jazykového auditu.

Platební podmínky

Ze strany Spolku jsou přijímány následující způsoby úhrady ceny kurzu : v hotovosti v sídle Spolku, nebo bezhotovostním převodem na účet Spolku 133186443/0300. Úhrada ceny kurzu platební kartou není možná.

Kurzovné je nutné uhradit do 10 dnů od výzvy k platbě, nejpozději však 3 pracovní dny před zahájením kurzu.

Za úhradu ceny se v případě bezhotovostních plateb považuje okamžik, kdy je odpovídající částka připsána na bankovní účet Spolku.

Spolek není plátcem DPH, uvedené ceny kurzů jsou cenami bez DPH.

Slevy

Na kurzovné lze uplatnit tyto slevy :

Sleva 200Kč pro studenty do 26ti let a seniory 65+.

Sleva 200Kč pro studenty AFP při zakoupení druhého, nebo třetího kurzu ve školním roce.

Sleva 100 % pro rodinné příslušníky (dítě, rodič, manželka/ka, partner/ka) zaměstnance Spolku nebo lektora školy skupinový kurz.

Na uplatnění výše uvedených slev je povinen účastník kurzu předložit relevantní doklad.

Výše uvedené slevy nelze sčítat, nelze je postupovat na třetí osoby a nelze je vyplácet v hotovosti či jiným způsobem.

Storno podmínky

Storno poplatky :
14 dní před kurzem -> vracíme 100%
7 dní před kurzem -> vracíme 80%
Méně než 7 dní před kurzem -> vracíme 50%
Po zahájení kurzů nevzniká žádný nárok na vrácení kurzovného

Zrušit kurz je možné pouze písemně e-mailem na adrese : af@afpardubice.com

Změna kurzu

Přestup do jiného kurzu je možný pouze v případě, že přestup neohrozí průběh původního kurzu a kapacita nově zvoleného kurzu nebude již naplněna.

Při přestupu do kurzu s vyšším kurzovným je účastník kurzu povinen uhradit poměrný cenový rozdíl za zbývající výukové jednotky. Na tento rozdíl nelze uplatnit slevu.

Při přestupu do kurzu s nižším kurzovným se rozdíl v ceně nevrací.

Změny ze strany školy

Spolek si vyhrazuje právo na dočasnou nebo trvalou změnu lektora, z organizačních nebo jiných důvodů.

V případě, že nebude naplněn minimální počet účastníků v kurzu a Spolek nemůže nabídnout jiný kurz ve stejné úrovni nebo nedojde-li k dohodě s účastníkem kurzu o přeřazení do jiného kurzu, účastník kurzu má nárok na vrácení kurzovného za zbývající výukové jednotky.

Spolek si dále vyhrazuje právo z vážných důvodů zrušit kurz, a to jak před jeho zahájením, tak i v jeho průběhu.

Zrušené výukové jednotky z důvodu vzniklého na straně Spolku se nahrazují po domluvě mezi lektorem a účastníky kurzu v průběhu daného výukového období nebo ve výjimečných případech také po skončení výukového období.

Lektor kurzu je oprávněn výuku v jednotlivém dni zrušit bez náhrady, jestliže se ani jeden z účastníků kurzu nedostaví bez řádné omluvy do 15 minut po zahájení výuky.

Vyšší moc

V případě zásahu vyšší moci (dlouhodobý výpadek dodávky elektřiny, zemětřesení, částečná nebo generální stávka, občanské nepokoje, válka, nouzový stav, epidemie nebo pandemie a s nimi související opatření orgánů veřejné moci a další nepředvídatelné události apod.) si Spolek vyhrazuje právo kurz přerušit nebo, jedná-li se o prezenční (docházkový) kurz a vzniklá situace to umožňuje, nahradit takový kurz distanční (online) formou výuky. V případě, že účastník kurzu nevyužije této náhrady, nevzniká mu nárok na vrácení kurzovného za zbývající výukové jednotky.

Nepřítomnost na kurzu

V případě, že účastník kurzu nemůže být z jakéhokoli důvodu přítomen na kurzu, nevzniká mu nárok na vrácení kurzovného ani na náhradní výuku.

Vyloučení odpovědnosti

Spolek neodpovídá za nedosažení cíle kurzu.

Záruční doba, reklamační lhůty a nároky z odpovědnosti za vady služby

Služba má vady v případě, že nebyla poskytnuta v souladu se smlouvou a Všeobecnými obchodními podmínkami.

Účastník kurzu je povinen uplatnit nároky z vad služby písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil, nejpozději však do 7 dnů ode dne poskytnutí služby.

Nároky z odpovědnosti za vady služby zanikají, jsou-li uplatněny z důvodů, které smlouva a/nebo tyto Všeobecné obchodní podmínky vylučují, a/nebo po uplynutí reklamační lhůty.

Účastník kurzu je povinen reklamovat vady služby písemně (poštou na adresu spolku Alliance Française de Pardubice, Pernštýnské nám. 54, 530 21 - Pardubice I) bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil. V reklamaci je objednatel povinen uvést a/nebo připojit :

  • důvod reklamace ;
  • jasnou identifikaci poskytnuté služby (číslo kurzu apod.) ;
  • dobu a způsob zjištění vad/y ;
  • popis vad/y a případně četnost jejich výskytu ;
  • případný neupravený zvukový a/nebo zvukově-obrazový záznam.

Bude-li reklamace shledána oprávněnou, poskytne Spolek účastníkovi kurzu podle jeho volby buď přiměřenou slevu z ceny služby bez DPH odpovídající povaze a rozsahu vad, nebo, je-li předmětem služby výuka, náhradní výuku a/nebo výměnu lektora.

V případě, že Spolek žádosti o reklamaci nevyhověl a došlo tak ke sporu mezi Spolkem a účastníkem aktivity, účastník má právo se obrátit na subjekt Sdružení českých spotřebitelů (https://www.konzument.cz/)

Potvrzení o absolvování kurzu

Účastník kurzu obdrží na vlastní žádost po skončení kurzu potvrzení o absolvování kurzu, jestliže se účastnil kurzu alespoň ze 70 %. Potvrzení není vydáváno automaticky.

Zpracování osobních údajů

Osobní údaje účastníků kurzů jsou zpracovávány dle Zásad zpracování osobních údajů ve spolku Alliance Française de Pardubice.

Zveřejněné Zásady jsou k nahlédnutí v sídle Spolku a na webových stránkách školy www.francouzstina-pardubice.cz

Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou k nahlédnutí v sídle Spolku a na webových stránkách školy www.francouzstina-pardubice.cz

Tyto všeobecné obchodní podmínky lze měnit jednostranně ze strany Spolku, aniž se změny dotknou probíhajících kurzů. Nové znění všeobecných obchodních podmínek je platné pro kurzy v následném výukovém období.

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a nabývají účinnosti dne 11. 9. 2020.

Ke stažení :