Naučte se francouzsky

Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
Všeobecné obchodní podmínky pro kurzy

Základní ustanovení

Alliance Française de Pardubice, zapsaný spolek se sídlem: Klášterní 54, 53002 Pardubice IČO: 68209410, údaj o zápisu do obchodního rejstříku nebo jiné evidence, vč. sp.zn.: reg. č.j. V8/1-1/36496/98R min. vnitra ze dne 22. 6. 1998 (dále jen „Spolek“), poskytuje služby spojené se vzděláváním v oblasti cizích jazyků. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vztah mezi Spolkem a účastníkem kurzu pro veřejnost, kdy se za účastníka kurzu považuje konkrétní fyzická osoba navštěvující příslušný kurz (dále jen „účastník kurzu“).

Smluvní vztah

Smluvní vztah mezi Spolkem a účastníkem kurzu vzniká na základě vyplněného registračního formuláře na kurz prostřednictvím webových stránek školy www.francouzstina-pardubice.cz, osobně v kanceláři Spolku, nebo na základě individuální smlouvy mezi Spolkem a účastníkem kurzu, a po potvrzení Spolkem. Odesláním registračního formuláře, nebo podpisem smlouvy účastník kurzu potvrzuje, že jím uvedené údaje jsou pravdivé a že tyto údaje poskytl dobrovolně.

Předmět plnění

Předmětem plnění je výuka specifikovaná v registračním formuláři, nebo v individuální smlouvě v počtu výukových jednotek a v uvedeném rozvrhu příslušného kurzu.

Výuka skupinových kurzů se koná ve skupinách v minimálním počtu 3 účastníků, maximálním 10 účastníků.

Jedna výuková jednotka trvá 60 minut nebo 90 minut (vždy specificky upřesněno pro konkrétní kurz).

Kurzy se konají prezenční (docházkovou) formou v sídle školy nebo distanční formou (online), a to zejména v případě, nastanou-li takové okolnosti neumožňující konat výuku prezenční formou.

Výuka neprobíhá o státních svátcích.

Učebnice nejsou zahrnuty do ceny kurzu a účastník kurzu je hradí samostatně.

Spolek může rozhodnout o změnách v rozvrhu kurzů s ohledem na zájem většiny účastníků kurzů a po dohodě s lektorem příslušného kurzu. Spolek informuje účastníka kurzu o případných změnách na jím zadané kontaktní údaje. Spolek nenese odpovědnost za nesprávně uvedené kontaktní údaje poskytnuté účastníkem kurzu.

Prokázání úrovně znalostí

Pro zájemce o kurzy organizuje Spolek zdarma jazykový audit, který tvoří gramatický test a pohovor. Jazykový audit nekonají zájemci o kurz v úrovni úplný začátečník a dále zájemci, kteří pokračují do navazujícího kurzu nebo kteří navštěvovali v uplynulých 6 měsících některý z kurzů pořádaných Spolkem, jejichž účast v kurzu byla alespoň 70 %. Ve výjimečných a odůvodněných případech může Spolek rozhodnout o nekonání jazykového auditu.

Platební podmínky

Ze strany Spolku jsou přijímány následující způsoby úhrady ceny kurzu: v hotovosti v sídle Spolku, nebo bezhotovostním převodem na účet Spolku 133186443/0300. Úhrada ceny kurzu platební kartou není možná.

Kurzovné je nutné uhradit do 10 dnů od výzvy k platbě, nejpozději však 3 pracovní dny před zahájením kurzu.

Za úhradu ceny se v případě bezhotovostních plateb považuje okamžik, kdy je odpovídající částka připsána na bankovní účet Spolku.

Spolek není plátcem DPH, uvedené ceny kurzů jsou cenami bez DPH.

Slevy - týká se skupinových kurzů pro dospělé a seniory

Na kurzovné lze uplatnit tyto slevy:

Zvýhodněná cena pro studenty do 26ti let, seniory 65+ a osoby v invalidním důchodů (po prokázání příslušného průkazu).

Sleva 100 % pro rodinné příslušníky (dítě, rodič, manželka/ka, partner/ka) zaměstnance a
lektory Spolku.

Na uplatnění výše uvedených slev je povinen účastník kurzu předložit relevantní doklad.

Výše uvedené slevy nelze sčítat, nelze je postupovat na třetí osoby a nelze je vyplácet v hotovosti či jiným způsobem.

Storno podmínky

Storno poplatky :
14 dní před kurzem -> vracíme 100%
7 dní před kurzem -> vracíme 80%
Méně než 7 dní před kurzem -> vracíme 50%
Po zahájení kurzů nevzniká žádný nárok na vrácení kurzovného

Zrušit kurz je možné pouze písemně e-mailem na adrese : af@afpardubice.com

Změna kurzu

Přestup do jiného kurzu je možný pouze v případě, že přestup neohrozí průběh původního kurzu a kapacita nově zvoleného kurzu nebude již naplněna.

Při přestupu do kurzu s vyšším kurzovným je účastník kurzu povinen uhradit poměrný cenový rozdíl za zbývající výukové jednotky. Na tento rozdíl nelze uplatnit slevu.

Při přestupu do kurzu s nižším kurzovným se rozdíl v ceně nevrací.

Změny ze strany školy

Spolek si vyhrazuje právo na dočasnou nebo trvalou změnu lektora, z organizačních nebo jiných důvodů.

V případě, že nebude naplněn minimální počet účastníků v kurzu a Spolek nemůže nabídnout jiný kurz ve stejné úrovni nebo nedojde-li k dohodě s účastníkem kurzu o přeřazení do jiného kurzu, účastník kurzu má nárok na vrácení kurzovného za zbývající výukové jednotky.

Spolek si dále vyhrazuje právo z vážných důvodů zrušit kurz, a to jak před jeho zahájením, tak i v jeho průběhu.

Zrušené výukové jednotky z důvodu vzniklého na straně Spolku se nahrazují po domluvě mezi lektorem a účastníky kurzu v průběhu daného výukového období nebo ve výjimečných případech také po skončení výukového období.

Lektor kurzu je oprávněn výuku v jednotlivém dni zrušit bez náhrady, jestliže se ani jeden z účastníků kurzu nedostaví bez řádné omluvy do 15 minut po zahájení výuky.

Vyšší moc

V případě zásahu vyšší moci (dlouhodobý výpadek dodávky elektřiny, zemětřesení, částečná nebo generální stávka, občanské nepokoje, válka, nouzový stav, epidemie nebo pandemie a s nimi související opatření orgánů veřejné moci a další nepředvídatelné události apod.) si Spolek vyhrazuje právo kurz přerušit nebo, jedná-li se o prezenční (docházkový) kurz a vzniklá situace to umožňuje, nahradit takový kurz distanční (online) formou výuky. V případě, že účastník kurzu nevyužije této náhrady, nevzniká mu nárok na vrácení kurzovného za zbývající výukové jednotky.

Nepřítomnost na kurzu

V případě, že účastník kurzu nemůže být z jakéhokoli důvodu přítomen na kurzu, nevzniká mu nárok na vrácení kurzovného ani na náhradní výuku.

Vyloučení odpovědnosti

Spolek neodpovídá za nedosažení cíle kurzu.

Záruční doba, reklamační lhůty a nároky z odpovědnosti za vady služby

Služba má vady v případě, že nebyla poskytnuta v souladu se smlouvou a Všeobecnými obchodními podmínkami.

Účastník kurzu je povinen uplatnit nároky z vad služby písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil, nejpozději však do 7 dnů ode dne poskytnutí služby.

Nároky z odpovědnosti za vady služby zanikají, jsou-li uplatněny z důvodů, které smlouva a/nebo tyto Všeobecné obchodní podmínky vylučují, a/nebo po uplynutí reklamační lhůty.

Účastník kurzu je povinen reklamovat vady služby písemně (poštou na adresu spolku Alliance Française de Pardubice, Klášterní 54, 530 02 - Pardubice I) bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil. V reklamaci je objednatel povinen uvést a/nebo připojit:

  • důvod reklamace;
  • jasnou identifikaci poskytnuté služby (číslo kurzu apod.);
  • dobu a způsob zjištění vad/y;
  • popis vad/y a případně četnost jejich výskytu;
  • případný neupravený zvukový a/nebo zvukově-obrazový záznam.

Bude-li reklamace shledána oprávněnou, poskytne Spolek účastníkovi kurzu podle jeho volby buď přiměřenou slevu z ceny služby bez DPH odpovídající povaze a rozsahu vad, nebo, je-li předmětem služby výuka, náhradní výuku a/nebo výměnu lektora.

V případě, že Spolek žádosti o reklamaci nevyhověl a došlo tak ke sporu mezi Spolkem a účastníkem aktivity, účastník má právo se obrátit na subjekt Sdružení českých spotřebitelů (https://www.konzument.cz/)

Potvrzení o absolvování kurzu

Účastník kurzu obdrží na vlastní žádost po skončení kurzu potvrzení o absolvování kurzu, jestliže se účastnil kurzu alespoň ze 70 %. Potvrzení není vydáváno automaticky.

Zpracování osobních údajů

Osobní údaje účastníků kurzů jsou zpracovávány dle Zásad zpracování osobních údajů ve spolku Alliance Française de Pardubice.

Zveřejněné Zásady jsou k nahlédnutí v sídle Spolku a na webových stránkách školy www.francouzstina-pardubice.cz

Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou k nahlédnutí v sídle Spolku a na webových stránkách školy www.francouzstina-pardubice.cz

Tyto všeobecné obchodní podmínky lze měnit jednostranně ze strany Spolku, aniž se změny dotknou probíhajících kurzů. Nové znění všeobecných obchodních podmínek je platné pro kurzy v následném výukovém období.

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a nabývají účinnosti dne 11. 9. 2020.

Ke stažení :