Mírně pokročilí 4

KOMUNIKACE A NUTNÉ DOVEDNOSTI
Potvrdit výběr
Odporovat /stěžovat si
Vyjádřit nesouhlas
Vést telefonický rozhovor
Vyjádřit překvapení
Vyjádřit souhlas
Upravit psaný či mluvený projev

MLUVENÝ PROJEV
Rozumět vysvětlením a argumentům
Nesouhlasit a stěžovat si v určitých situacích
Rozebrat argumenty novináře
Odhalit posloupnost vyprávění
Vyjádřit nesouhlas v jistých situacích
Stanovit logické vazby v krátkém dialogu
Vyjádřit překvapení
Vyjádřit souhlas
Pohovořit o výprodejích, slevách

PÍSEMNÝ PROJEV
Porozumět článku o módě
Vymezit se proti rozhodnutí
Pohovořit o módě
Umět rozlišit spisovný/nespisovný jazyk
Sestavit dialog
Vyprávět vtip
Porozumět textu s uvedenými argumenty
Spojit myšlenky
Strukturovaný text
Stanovit logické vazby
Sepsat strukturovaný text

GRAMATIKA A SLOVNÍ ZÁSOBA
Ukazovací zájmena samostatná
Tázací zájmena
Kladení důrazu
Tvoření příslovcí
Slovní zásoba týkající se zaměstnání
Slovní zásoba - telefon
Slovní zásoba - móda

FONETIKA
Les sons [r], [l]
Les sons [j], [ui], [w]

KULTURA
Současné tendence
Práce
Výprodej, sleva